Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU
NADZORU BUDOWLANEGO
MIASTA ŁODZI
 
§ 1
 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Łodzi, zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę oraz zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w mieście Łódź na prawach powiatu.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Łodzi.
  2. Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć zakres zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  3. Zastępcy Powiatowego Inspektora- należy zrozumieć Zastępcę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.
§ 2

Inspektorat działa na podstawie :

 1. odpowiednich przepisów ustawy: z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 nr 157, poz. 1240 z póź. zm.);
 3. niniejszego regulaminu.
§ 3
 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatu.
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego dla miasta Łodzi.
 3. Inspektorat jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi, niezbędnym do wykonywania jego zadań.
§ 4
 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu przy pomocy Zastępcy Powiatowego Inspektora i kierowników Referatu Orzecznictwa Prawnego i Referatu Inspekcji i Kontroli. O konieczności obsadzenia stanowiska Zastępcy Powiatowego Inspektora decyduje Powiatowy Inspektor.
 2. Powiatowy Inspektor w szczególności sprawuje nadzór nad:
  1. działalnością inspekcyjno- kontrolną, polegającą na wykonaniu inspekcji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
  2. postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
  3. prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno- budowlanej i organami kontroli państwowej,
  4. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie
  5. zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
  6. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. gospodarowaniem mieniem Inspektoratu,
§ 5
 1. Do wyłączonej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
  1. ustalenie regulaminów wewnętrznych Inspektoratu,
  2. wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
  3. podpisywanie dokumentów dotyczących gospodarki finansowej Inspektoratu,
  4. zatwierdzenia planów kontroli,
  5. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
  6. udzielanie imiennych upoważnień do wykonania inspekcji terenowej,
  7. wyłączanie pracownika od prowadzonego postępowania,
  8. udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania, w czasie nieobecności Powiatowego Inspektora, decyzji administracyjnych i postanowień oraz odpowiedzi na skargi w tym tych kierowanych do sądu,
  9. udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  10. występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
  11. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków i nagród.
 2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
§ 6
 1. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go Zastępca Powiatowego Inspektora, w przypadku jego braku, inny pracownik Inspektoratu upoważniony przez Powiatowego Inspektora na czas jego nieobecności. Sprawowanie zastępstwa następuje z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 8,11.
§ 7
 1. Zastępca Powiatowego Inspektora sprawuje nadzór nad działalnością Referatu Inspekcji i Kontroli i wykonuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora.
§ 8
 1. Powiatowy Inspektor podpisuje:
  1. zarządzenia wewnętrzne,
  2. pisma związane z reprezentowaniem Inspektoratu na zewnątrz,
  3. decyzje administracyjne, postanowienia, zaświadczenia i wszelkiego rodzaju pisma,
  4. dokumenty dotyczące gospodarki finansowej Inspektoratu,
  5. decyzje w sprawach kadrowych,
  6. umowy dotyczące wydatków budżetowych Inspektoratu,
  7. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,
  8. pełnomocnictwa do reprezentowania Inspektoratu przed sądami i organami administracji publicznej,
 2. Zastępca Powiatowego Inspektora lub upoważniony pracownik Inspektoratu, o którym mowa w § 6, podpisuje:
  1. pisma i wystąpienia wynikające z realizacji zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora,
  2. podczas nieobecności Powiatowego Inspektora dokumenty wymienione w ust. 1, z wyjątkiem określonym w ust. 1 pkt. 1, 4,5,6.
§ 9
 1. W skład Inspektoratu wchodzą komórki organizacyjne:
  1. Referat Inspekcji i Kontroli – RIK,
  2. Referat Orzecznictwa Prawnego – ROP,
  3. Referat ds. Organizacyjno – Administracyjnych – ROA,
 2. Komórki wymienione w ust. 1 pkt. 1 składają się z zespołów i odpowiednich stanowisk, które powołuje i obsadza Powiatowy Inspektor.
§ 10
 1. Do zakresu działań Referatu Inspekcji i Kontroli – RIK należy w szczególności:
  1. prowadzenie działalności inspekcji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymywania obiektów budowlanych oraz prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych,
  2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych,
  3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 2. Referat Inspekcji i Kontroli składa się z Zespołu Inspekcji i Zespołu Kontroli Kompleksowej.
 3. Pracą Referatu Inspekcji i Kontroli kieruje Kierownik Referatu. Kierownik Referatu podlega bezpośrednio Powiatowemu Inspektorowi, ale jego nadzór może być zlecony Zastępcy Powiatowego Inspektora.
 4. Kierownik Referatu przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności Referatu wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.
 5. Podczas nieobecności Kierownika Referatu zastępuje go wskazany przez niego pracownik Referatu.
§ 11
 1. Do zakresu działań Referatu Orzecznictwa Prawnego – ROP należy w szczególności:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
  2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
  3. obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu,
  4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora
 2. Pracą Referatu Orzecznictwa Prawnego kieruje Kierownik Referatu.
 3. Kierownik Referatu przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności Referatu wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.
 4. Podczas nieobecności kierownika referatu zastępuje go wskazany przez niego pracownik Referatu.
§ 12
 1. Do zakresu działania Referatu ds.Organizacyjno-Administracyjnych – ROA należy w szczególności:
  1. prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
  2. prowadzenie spraw kadrowych i płacowych,
  3. obsługa księgowa,
  4. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
  5. przygotowywanie sprawozdań, statystyk i analiz,
  6. gospodarka sprzętem i wyposażeniem Inspektoratu,,
  7. obsługa sekretariatu,
  8. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
  9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 2. Referat ds. Organizacyjno – Administracyjnych bezpośrednio podlega Powiatowemu Inspektorowi.
§ 13
 1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214 z póź.zm.),
  2. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 z póź. zm.),
  3. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U z 2008, nr 227, poz. 1505 z póź.zm.),
  4. Regulaminy Inspektoratu.
§ 14
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.
§ 15
  1. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 1

Skład osobowy
do schematu organizacyjnego
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi
 
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi

  1. -1etat

Zastępca 

  1. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi -1etat

Referat Inspekcji i Kontroli

   • Kierownik Referatu – 1 etat
   • Zespół Inspekcji – 10 etatów
   • Zespół Kontroli Kompleksowej – 2 etaty

Referat Orzecznictwa Prawnego

   • Kierownik Referatu – 1 etat
   • Zespół Orzecznictwa – 2 etaty
   • Zespół Obsługi prawnej – 2 etaty

Referat Organizacyjno- Administracyjny

   • Główny księgowy – ½ etatu
   • Stanowisko ds Płac i Kadr – 1 etat
   • Stanowisko ds. Organizacyjnych, Sprawozdawczości i Analiz – 1 etat
   • Stanowisko ds Obsługi Sekretariatu – 1 etat
   • Stanowisko ds Obsługi Archiwum Zakładowego – 1 etat

Razem 24, 5 etatów