Czcionka:

- A +

Kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

slide
slide

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. .Państwa dane osobowe przetwarzał będzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
  (Administrator Danych Osobowych- kontakt – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
  ul. Warecka 3; 91-202 Łódź; e-mail: kancelaria@lodz.pinb.gov.pl, skrzynka e-PUAP Powiatowego
  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi /pinblodz/skrytka).
 2. W zakresie spraw dotyczących ochrony Państwa danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony
  Danych Osobowych z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora
  umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”, bądź też poprzez e-mail:
  kancelaria@lodz.pinb.gov.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, art. 10 RODO, przepisów Kodeksu
  postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji, ustawy o dostępie do informacji publicznej, kodeksu pracy i innych powszechnie
  obowiązujących przepisów w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz innych ustaw
  i rozporządzeń niezbędnych do wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich
  pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury, jak również inne podmioty mające interes
  prawny w tym zakresie.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązków 
  i kompetencji organu nadzoru budowlanego lub strony umowy będą przechowywane przez okres konieczny
  do ich realizacji, natomiast po ich zakończeniu przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązku
  prawnego określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania
  dokumentacji dla celów archiwalnych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  – prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  – prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  – prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w
  pozostałym jest dobrowolne. Informujemy, iż imię i nazwisko, podpis, adres jak również w niektórych
  przypadkach numer telefonu bądź adres e-mail są danymi niezbędnymi do realizacji ustawowych zadań i
  kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. W przypadku konieczności
  pozyskania innych danych osobowych niż ww., tut. organ występuje ze stosownym żądaniem do innych
  upoważnionych organów i instytucji bądź wzywa strony i inne podmioty do ich wskazania.
 8. W razie zaistnienia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje
  Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych
  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.