Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

Informacja publiczna i Ochrona Danych Osobowych

 

Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 23 marca 2022 r. Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, informacje o:

 • statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach  inspektoratu,
 • organach i osobach sprawujących w inspektoracie funkcje i ich kompetencjach,
 • majątku, którym dysponuje inspektorat (w tym sprawozdania finansowe),
 • zasadach funkcjonowania inspektoratu, w tym:
  • trybie jego działania,
  • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  • stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Udostępnianiu nie podlegają:

 • dane osobowe,
 • informacje niejawne,
 • tajemnice chronione ustawowo,
 • informacje chronione ze względu na prywatność osoby fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi informacje publiczne są udostępniane:

 • poprzez ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej – strona internetowa PINB w Łodzi,
 • w siedzibie PINB,
 • pisemnie, na indywidualny wniosek pisemny,
 • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie.

 

Ochrona Danych Osobowych 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r ( tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzał będzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi (Administrator Danych Osobowych – kontakt – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
  Warecka 3; 91-202 Łódź; e-mail: kancelaria@lodz.pinb.gov.pl, skrzynka ePUAP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi /pinblodz/skrytka).
 2. W zakresie spraw dotyczących ochrony Państwa danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”, bądź też poprzez e-mail: kancelaria@lodz.pinb.gov.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, art. 10 RODO, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji, ustawy o dostępie do informacji publicznej, kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących przepisów w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz innych ustaw i rozporządzeń niezbędnych do wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury, jak również inne podmioty mające interes prawny w tym zakresie.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązków
  i kompetencji organu nadzoru budowlanego lub strony umowy będą przechowywane przez okres konieczny do ich realizacji, natomiast po ich zakończeniu przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązku prawnego określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne. Informujemy, iż imię i nazwisko, podpis, adres jak również w niektórych przypadkach numer telefonu bądź adres e-mail są danymi niezbędnymi do realizacji ustawowych zadań i kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. W przypadku konieczności pozyskania innych danych osobowych niż ww., tut. organ występuje ze stosownym żądaniem do innych upoważnionych organów i instytucji bądź wzywa strony i inne podmioty do ich wskazania.
 2. W razie zaistnienia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.