Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

Kierunek i zakres działalności

Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi:

Na podstawie art.83 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.
z 2021r., poz.2351 z późn. zm.)

 • obowiązek przeniesienia na wniosek nowego inwestora decyzji organu nadzoru budowlanego na wznowienie robót budowlanych o których mowa w art. 51 ust. 4  (art. 40 ust.2)
 • przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę (art. 41 ust.4)
 • prowadzenie postępowań w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych
  z naruszeniem ustawy (art. 48-51)
 • wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art.49e, 49i ust. 1 pkt 2, 50a ust. 2, 51 ust. 1 pkt 1)
 • wydawanie decyzji o legalizacji (art. 49 ust. 4, art. 49 i ust. 1 pkt 1)
 • sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art.49 ust. 2a, 49a, 49d )
 • wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art.48, 50)
 • wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art.51)
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji
  o pozwoleniu na użytkowanie (art.54, 55,57 ust.4, 59)
 • przeprowadzenie obowiązkowej kontroli budowy (art.59a, 59c ust.1, 59d ust.1,59g ust.1 )
 • wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art.62 ust.3 )
 • prawo żądania udostępnienia przez właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołu z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentację budowy i dokumentacje powykonawczą ( art.65 )
 • wydawanie w drodze decyzji nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art.66 )
 • wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu
  i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia ( art.67 ust.1 )
 • wydawanie w drodze decyzji nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego bezpośrednio grożącego zawaleniem opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie w decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów oraz zarządza umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz nakazuje jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub z określeniem terminów ich wykonania (art. 68 )
 • zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69 )
 • przyjmowanie kopii protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art. 70 ust.2)
 • nakazywanie w drodze decyzji właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia (art. 71a )
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych (art. 74)
 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych ( art.75 ust.1 pkt 3 lit.a )
 • obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76 ust. 1 )
 • obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76 ust. 2 )
 • wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku występowania katastrofy budowlanej (art.78 )
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art.97 ust. 1).