Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

Przyjmowanie i załatwianie spraw

UWAGA!!!

  1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. Inspektorat zapewnia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Nadal rekomendowane jest przesyłanie podań na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. W sprawie przyjęć interesantów dot. skarg i wniosków oraz w celu skorzystania z prawa zapoznania z aktami sprawy zaleca się uprzednie telefoniczne umówienie wizyty w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Pierwszeństwo mają osoby, które umówiły się na określoną godzinę. Wyznaczony czas wizyty – do 20 min. Powyższe ma na celu zapewnienie sprawnej obsługi interesantów. Zaznaczam, że w/w czynności możliwe są wyłącznie w ustalonych godzinach pracy i przyjęć w Inspektoracie. Przeglądanie akt sprawy, sporządzanie odpisów i notatek odbywa się w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy lub innego w tym celu wyznaczonego. Prawo wglądu do akt sprawy mają strony postępowania oraz ich pełnomocnicy. Prosimy o przygotowanie odpowiedniego dokumentu tożsamości uprawniającego do wglądu w akta sprawy.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki godz. 10.00-12.00 oraz 14.30-16.30

 

Kierownik Referatu Inspekcji i Kontroli
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków 

we wtorki 10.00-12.00
w piątki 10.00-12.00

Kierownik Referatu Orzecznictwa Prawnego
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków 

we wtorki 10.00-12.00
w piątki 10.00-12.00

Inspektorzy nadzoru budowlanego
przyjmują interesantów:

we wtorki 9.00-17.00

poniedziałek-czwartek-piątek

środa

9.30-12.00

dzień bez przyjęć interesanta

UWAGA!!!

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2024R. ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJĘĆ 

PRZEZ INSPEKTORÓW NADZORU BUDOWLANEGO:

Inspektorzy nadzoru budowlanego przyjmują interesantów:

Poniedziałek: godz. 9.30-12.00 OD 1.09.2024 w godz. 8.30-11.00

Wtorek: godz. 9.00-17.00

Środa: dzień bez przyjęć interesantów

Czwartek: godz. 9.30-12.00 OD 1.09.2024 godz. 8.30-11.00

Piątek: godz. 9.30-12.00 OD 1.09.2024 godz. 8.30-11.00

UWAGA!!!

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
( § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. nr 5, poz.46)

Wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi
za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
( art.63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z póŸ. zm.).

Brak takiego podpisu będzie traktowane jako uchybienie formalne, wywołujące wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto korespondencja przesłaną droga elektroniczną powinna spełniać wymogi określone w art.64 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, czyli powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

NIP: 9471836719, REGON: 472074599 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

Konta bankowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi:

03 1240 1037 1111 0011 0911 8126 (opłaty za: upomnienia, grzywny, opłaty egzekucyjne)

37 1240 1037 1111 0011 0911 8096 (opłaty za wykonania zastępcze)

UWAGA!!!

Od dnia 01 stycznia 2022r. opłaty skarbowe należy uiszczać wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Finansowy o numerze:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 – Bank Pekao S.A