Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

Informacja publiczna i Ochrona Danych Osobowych

 

Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 23 marca 2022 r. Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

 

Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, informacje o: 

 • statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach  inspektoratu, 
 • organach i osobach sprawujących w inspektoracie funkcje i ich kompetencjach,
 • majątku, którym dysponuje inspektorat (w tym sprawozdania finansowe),
 • zasadach funkcjonowania inspektoratu, w tym:
  • trybie jego działania,
  • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  • stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Udostępnianiu nie podlegają: 

 • dane osobowe,
 • informacje niejawne,
 • tajemnice chronione ustawowo,
 • informacje chronione ze względu na prywatność osoby fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi informacje publiczne są udostępniane: 

 • poprzez ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej – strona internetowa PINB w Łodzi,
 • w siedzibie PINB,
 • pisemnie, na indywidualny wniosek pisemny,
 • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018:

Ochrona Danych Osobowych 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r ( tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.)  i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)

informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi  z siedzibą przy ul. Wareckiej 3, 91-202 Łódź.
 1. dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: kancelaria@lodz.pinb.gov.pl
 2. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i zadań ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 3. Mają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów a po tym okresie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 1. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłączenie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.