Czcionka:

- A +

Kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

slide
slide

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

UWAGA!!!

  1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. Inspektorat zapewnia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Nadal rekomendowane jest przesyłanie podań na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. W sprawie przyjęć interesantów dot. skarg i wniosków oraz w celu skorzystania z prawa zapoznania z aktami sprawy zaleca się uprzednie telefoniczne umówienie wizyty w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Pierwszeństwo mają osoby, które umówiły się na określoną godzinę. Wyznaczony czas wizyty – do 20 min. Powyższe ma na celu zapewnienie sprawnej obsługi interesantów. Zaznaczam, że w/w czynności możliwe są wyłącznie w ustalonych godzinach pracy i przyjęć w Inspektoracie. Przeglądanie akt sprawy, sporządzanie odpisów i notatek odbywa się w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy lub innego w tym celu wyznaczonego. Prawo wglądu do akt sprawy mają strony postępowania oraz ich pełnomocnicy. Prosimy o przygotowanie odpowiedniego dokumentu tożsamości uprawniającego do wglądu w akta sprawy.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki godz. 10.00-12.00 oraz 14.30-16.30

Kierownik Referatu Inspekcji i Kontroli
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki i piątki w godz. 10.00-12.00

Kierownik Referatu Orzecznictwa Prawnego
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki i piątki w godz. 10.00-12.00

   

Inspektorzy nadzoru budowlanego
przyjmują interesantów:

UWAGA!!!

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2024R. ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJĘĆ 

PRZEZ INSPEKTORÓW NADZORU BUDOWLANEGO:

Inspektorzy nadzoru budowlanego przyjmują interesantów:

Poniedziałek: godz. 9.30-12.00 OD 1.09.2024 w godz. 8.30-11.00

Wtorek: godz. 9.00-17.00

Środa: dzień bez przyjęć interesantów

Czwartek: godz. 9.30-12.00 OD 1.09.2024 godz. 8.30-11.00

Piątek: godz. 9.30-12.00 OD 1.09.2024 godz. 8.30-11.00

UWAGA!!!

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
( § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. nr 5, poz.46)

NIP: 9471836719, REGON: 472074599 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

Konta bankowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi:

03 1240 1037 1111 0011 0911 8126 (opłaty za: upomnienia, grzywny, opłaty egzekucyjne)

37 1240 1037 1111 0011 0911 8096 (opłaty za wykonania zastępcze)

UWAGA!!!

Od dnia 01 stycznia 2022r. opłaty skarbowe należy uiszczać wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Finansowy o numerze:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 – Bank Pekao S.A