Czcionka:

- A +

Kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

slide
slide

O PINB

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
91-202 Łódź ul. Warecka 3,
tel. 042 655-80-36, 42 655-98-30, fax: 42 655-98-39

Zadania organów nadzoru budowlanego (art. 84 ust. 1):

 1. kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego
 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej
 3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych
 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej

Kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego obejmuje (art. 84a ust. 1):

 1. kontrolę zgodności w wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji po pozwoleniu na budowę
 2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji
 3. sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych organu nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego (art. 84a ust. 2):

 1. badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień
 2. sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego

Sprawy należące do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji wskazuje przepis art. 83 ust. 1.

Ochrona Danych Osobowych Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r ( Dz. U. z 24 maja 2018r poz. 1000 z późn. zm.)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzał będzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi (Administrator Danych Osobowych– kontakt – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
  Warecka 3; 91-202 Łódź; e-mail: kancelaria@lodz.pinb.gov.pl, skrzynka ePUAP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi /pinblodz/skrytka).
 2. W zakresie spraw dotyczących ochrony Państwa danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”, bądź też poprzez e-mail: kancelaria@lodz.pinb.gov.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, art. 10 RODO, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji, ustawy o dostępie do informacji publicznej, kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących przepisów w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz innych ustaw i rozporządzeń niezbędnych do wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury, jak również inne podmioty mające interes prawny w tym zakresie.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązków
  i kompetencji organu nadzoru budowlanego lub strony umowy będą przechowywane przez okres konieczny do ich realizacji, natomiast po ich zakończeniu przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązku prawnego określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne. Informujemy, iż imię i nazwisko, podpis, adres jak również w niektórych przypadkach numer telefonu bądź adres e-mail są danymi niezbędnymi do realizacji ustawowych zadań i kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. W przypadku konieczności pozyskania innych danych osobowych niż ww., tut. organ występuje ze stosownym żądaniem do innych upoważnionych organów i instytucji bądź wzywa strony i inne podmioty do ich wskazania.
 2. W razie zaistnienia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.