Czcionka:

- A +

Kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

slide
slide

O PINB

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 
91-202 Łódź ul. Warecka 3,
tel. 042 655-80-36, 42 655-98-30, fax: 42 655-98-39

 

Zadania organów nadzoru budowlanego (art. 84 ust. 1):

 1. kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego
 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej
 3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych
 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej

Kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego obejmuje (art. 84a ust. 1):

 1. kontrolę zgodności w wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji po pozwoleniu na budowę
 2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji
 3. sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych organu nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego (art. 84a ust. 2):

 1. badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień
 2. sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego

Sprawy należące do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji wskazuje przepis art. 83 ust. 1.

Ochrona Danych Osobowych Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r ( Dz. U. z 24 maja 2018r poz. 1000 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.)  i Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r ( Dz. U. z 24 maja 2018r poz. 1000 z późn. zm.)

informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi  z siedzibą przy ul. Wareckiej 3, 91-202 Łódź.
 2. dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: kancelaria@lodz.pinb.gov.pl
 3. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i zadań ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 4. Mają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów a po tym okresie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłączenie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.